Obchodní podmínky

ODPOČET BODŮ

Cena služby je stanovena ceníkem poskytovatele. Tento je k dispozici u poskytovatele, rovněž je zveřejněn na internetových stránkách www.polygonbrno.cz. Strany si mezi sebou sjednávají cenu za školení, která je v době uzavření smlouvy zveřejněna poskytovatelem v jeho ceníku na výše uvedených internetových stránkách. Objednatel se zavazuje tuto cenu zaplatit nejpozději do 5-ti pracovních dnů od registrace resp. od objednání konkrétního termínu školení na www.polygonbrno.cz. Termínem školení se rozumí termín, na který objednatel podal Žádost o přijetí na školení bezpečné jízdy řidičů.

Objednatel provede úhradu ceny následujícím způsobem:

a) bankovním převodem na účet poskytovatele číslo 35-4772540267/0100 vedený u Komerční banky, a.s., přičemž objednatel uvede jako variabilní symbol číslo objednávky.
PLATBA V HOTOVOSTI NENÍ MOŽNÁ.

Práva a povinnosti objednatele (řidiče)

a) objednatel je povinen podat Žádost o přijetí na školení bezpečné jízdy řidičů včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů;

b) dále je povinen prokázat, že má ke dni podání písemné žádosti o přijetí na školení nejvýše 10 bodů v registru řidičů za porušení právních předpisů, ohodnocených podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) méně než 6 body. Bodové hodnocení prokazuje objednatel výpisem z evidence bodového hodnocení osoby, které není starší více jak 3 dny k datu podání přihlášky na školení (nejedná se o výpis z evidenční karty řidiče, jedná se o takový výpis, ve kterém je uvedeno i bodové ohodnocení jednotlivých přestupků) a které doloží k Žádosti o přijetí na školení bezpečné jízdy řidičů. O výpis si může zažádat na Magistrátu města – Odbor dopravy, nebo na všech pobočkách Czech POINT;

c) objednatel je povinen dostavit se na místo určené poskytovatelem včas a ve stavu, který mu umožňuje školení bezpečné jízdy řádně absolvovat;

d) objednatel respektuje a dodržuje pokyny školitelů, chová se ukázněně a bezpečně s ohledem na všechny účastníky školení;

e) objednatel je povinen zaplatit cenu školení dle obchodních podmínek.

V den školení:

a) objednatel se dostaví ve stanoveném čase na školení bezpečné jízdy k registraci;

b) předloží originál Výpisu z bodového hodnocení řidiče;

c) předloží podepsané Čestné prohlášení, že nedošlo ke změně v registru řidičů od doby vydání Výpisu z bodového hodnocení řidiče;

d) předloží platný řidičský průkaz, nebo výpis z evidenční karty osoby, že je držitelem příslušného řidičského oprávnění;

e) předloží platný občanský průkaz;

f) předloží osvědčení o registraci vozidla, technickou způsobilost vozidla a doklad o povinném smluvním pojištění vozidla;

g) podepíše Smlouvu o bezpečnosti školení řidičů s připojenými obchodními podmínkami Polygonu Brno, s oběma dokumenty se seznámil a podpisem vyjádřil souhlas, a bude vše dodržovat;

h) je odborně i zdravotně způsobilý ke školení a k řízení motorového vozidla;

i) absolvuje školení po celou dobu jeho trvání a v plném rozsahu;

j) v případě, že se objednatel nemůže dostavit na školení v dohodnutém termínu, má možnost nejpozději deset pracovních dnů před stanoveným termínem školení, na které se přihlásil prostřednictvím Žádosti o přijetí na školení bezpečné jízdy, od smlouvy písemně odstoupit. Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou, kdy toto odstoupení zašle objednatel na adresu poskytovatele: Automotodrom Brno, a. s., Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice, Česká republika, nebo elektronicky, kdy toto odstoupení zašle objednatel na email: odpocet@polygonbrno.cz. V případě, že je odstoupení od smlouvy v souladu s tímto odstavcem bude objednateli vrácena přijatá platba v plné výši, a to převodem a na účet z kterého platbu uhradil.

Zažádat o odpočet 3 bodů v registru řidičů může pouze žadatel, který splní všechny výše uvedené podmínky.

Pozor, certifikát pro odpočet bodů je potřeba nejpozději do 30ti dnů od data vydání doručit na příslušný úřad a zažádat o odpočet bodů, jinak certifikát propadá bez náhrady a není možné po této lhůtě o odpočet bodů požádat!

Objednateli je dáno právo přístupu k jeho osobním údajům zpracovávaným AMD a právo na jejich opravu jakož i další práva daná mu zákonem č. 101/2000 Sb., zejm. ustanovením §21 tohoto zákona a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Objednateli je dáno právo písemně AMD vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováváním svých osobních údajů. Více informací o právech Objednatele je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25. 5. 2018.

Obchodní podmínky ke stažení v .pdf formátu zde