Obchodní podmínky

ODPOČET BODŮ

Cena služby je stanovena ceníkem poskytovatele. Tento je k dispozici u poskytovatele, rovněž je zveřejněn na internetových stránkách www.polygonbrno.cz. Strany si mezi sebou sjednávají cenu za školení, která je v době uzavření smlouvy zveřejněna poskytovatelem v jeho ceníku na výše uvedených internetových stránkách. Objednatel se zavazuje tuto cenu zaplatit nejpozději do 5-ti pracovních dnů od registrace resp. od objednání konkrétního termínu školení na www.polygonbrno.cz. Termínem školení se rozumí termín, na který objednatel podal Žádost o přijetí na školení bezpečné jízdy řidičů.

Objednatel provede úhradu ceny následujícím způsobem:

a) bankovním převodem na účet poskytovatele číslo 1217620002/2250 vedený u Banky CREDITAS a.s., IBAN: CZ70 2250 0000 0012 1762 0002, SWIFT (BIC): CTASCZ22, přičemž objednatel uvede jako variabilní symbol číslo objednávky.

PLATBA V HOTOVOSTI NENÍ MOŽNÁ.

Práva a povinnosti objednatele (řidiče)

a) objednatel je povinen podat Žádost o přijetí na školení bezpečné jízdy řidičů včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů;

b) dále je povinen prokázat, že má ke dni podání písemné žádosti o přijetí na školení nejvýše 10 bodů v registru řidičů za porušení právních předpisů, ohodnocených podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) méně než 6 body. Bodové hodnocení prokazuje objednatel výpisem z bodového hodnocení řidiče, které není starší více jak 3 dny k datu podání přihlášky na školení (nejedná se o výpis z evidenční karty osoby, jedná se o takový výpis, ve kterém je uvedeno i bodové ohodnocení jednotlivých přestupků) a které doloží k Žádosti o přijetí na školení bezpečné jízdy řidičů. O výpis si může zažádat na Magistrátu města – Odbor dopravy, nebo na všech pobočkách Czech POINT;

c) objednatel je povinen dostavit se na místo určené poskytovatelem včas a ve stavu, který mu umožňuje školení bezpečné jízdy řádně absolvovat;

d) objednatel respektuje a dodržuje pokyny školitelů, chová se ukázněně a bezpečně s ohledem na všechny účastníky školení;

e) objednatel je povinen zaplatit cenu školení dle obchodních podmínek.

V den školení:

a) objednatel se dostaví ve stanoveném čase na školení bezpečné jízdy k registraci;

b) předloží originál Výpisu z bodového hodnocení řidiče;

c) předloží podepsané Čestné prohlášení, že nedošlo ke změně v registru řidičů od doby vydání Výpisu z bodového hodnocení řidiče;

d) předloží platný řidičský průkaz, nebo výpis z evidenční karty osoby, že je držitelem příslušného řidičského oprávnění;

e) předloží platný občanský průkaz;

f) předloží osvědčení o registraci vozidla, technickou způsobilost vozidla a doklad o povinném smluvním pojištění vozidla;

g) podepíše Smlouvu o bezpečnosti školení řidičů s připojenými obchodními podmínkami Polygonu Brno, s oběma dokumenty se seznámil a podpisem vyjádřil souhlas, a bude vše dodržovat;

h) je odborně i zdravotně způsobilý ke školení a k řízení motorového vozidla;

i) absolvuje školení po celou dobu jeho trvání a v plném rozsahu;

j) v případě, že se objednatel nemůže dostavit na školení v dohodnutém termínu, má možnost nejpozději deset pracovních dnů před stanoveným termínem školení, na které se přihlásil prostřednictvím Žádosti o přijetí na školení bezpečné jízdy, od smlouvy písemně odstoupit. Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou, kdy toto odstoupení zašle objednatel na adresu poskytovatele: Automotodrom Brno, a. s., Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice, Česká republika, nebo elektronicky, kdy toto odstoupení zašle objednatel na email: odpocet@polygonbrno.cz. V případě, že je odstoupení od smlouvy v souladu s tímto odstavcem bude objednateli vrácena přijatá platba v plné výši, a to převodem a na účet z kterého platbu uhradil.

Zažádat o odpočet 3 bodů v registru řidičů může pouze žadatel, který splní všechny výše uvedené podmínky.

Pozor, certifikát pro odpočet bodů je potřeba nejpozději do 30ti dnů od data vydání doručit na příslušný úřad a zažádat o odpočet bodů, jinak certifikát propadá bez náhrady a není možné po této lhůtě o odpočet bodů požádat!

Objednateli je dáno právo přístupu k jeho osobním údajům zpracovávaným AMD a právo na jejich opravu jakož i další práva daná mu zákonem č. 101/2000 Sb., zejm. ustanovením §21 tohoto zákona a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Objednateli je dáno právo písemně AMD vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováváním svých osobních údajů. Více informací o právech Objednatele je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Před jízdou nebo po dobu jízdy na polygonu (vztahuje se na na celé školení vč. teorie) je přísný zákaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. V případě porušení tohoto zákazu je instruktor oprávněný vyloučit účastníka z tréninku, a to bez jakékoli náhrady.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 27. 11. 2018.

Obchodní podmínky ke stažení v .pdf formátu zde