Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvod a definice pojmů
2. Objednávka tréninku
3. Odstoupení od smlouvy
4. Cena a způsob úhrady
5. Platnost dárkových poukazů
6. Přihlašování na trénink
7. Změna rezervace termínu
8. Zrušení tréninku
9. Účast na tréninku – závazky účastníka
10. Zvláštní ustanovení pro spotřebitelské smlouvy
11. Reklamační řád
12. Ochrana osobních údajů
13. Mlčenlivost
14. Závěrečná ustanovení

1. Úvod a definice pojmů

Společnost Automotodrom Brno, a. s. se sídlem Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice, Česká republika, IČO: 60728825, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl B, vložka 1451 (dále jako „provozovatel“) vydává tyto obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti provozovatele, zákazníka a účastníka. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem, resp. účastníkem (není-li jím přímo zákazník).

„Zákazníkem“ se rozumí osoba, která si u provozovatele objedná poukaz na trénink a v souvislosti s tím uzavře se Společností Automotodrom Brno, a. s. smlouvu.

„Trénikem“ se rozumí zejména, nikoli však výlučně škola smyku, případně jiné produkty podle aktuální nabídky uvedené na webové stránce provozovatele.

„Účastník“ je osoba, která využije dárkový poukaz a objedná si účast na konkrétním tréninku. Může to být sám zákazník nebo osoba, pro kterou zákazník poukaz na trénink zakoupil, aby mohla trénink absolvovat.

„Instruktor“ je osoba, která personálně a odborně zabezpečuje teoretickou a praktickou část tréninku.

„Smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi provozovatelem a zákazníkem.

2. Objednávka tréninku

Pro objednání tréninku nebo školy smyku–odpočet bodů, je zákazník povinen vyplnit objednávkový formulář, který je přístupný na webové stránce www.polygonbrno.cz. Po přijetí objednávky bude zákazníkovi provozovatelem bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 24 hodin elektronicky na v objednávce uvedený e-mail zasláno potvrzení o přijetí objednávky. Zákazník, který si objednal školu smyku s možností odpočtu bodů musí do 5-ti dnů zaslat vyplněnou „Žádost o přijetí na školení bezpečné jízdy řidičů“ včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů na mail: info@polygonbrno.cz, případně na korespondenční adresu. Dále je povinen prokázat, že má ke dni podání písemné žádosti o přijetí na školení nejvýše 10 bodů v registru řidičů za porušení právních předpisů, ohodnocených podle zvláštního právního předpisu (zák.. č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích) méně než 6 body. Bodové hodnocení prokazuje zákazník výpisem z bodového hodnocení řidiče, které není starší více jak 3 dny k datu podání přihlášky na školení (nejedná se o výpis z evidenční karty osoby, jedná se o takový výpis, ve kterém je uvedeno i bodové ohodnocení jednotlivých přestupků) a které doloží k Žádosti o přijetí na školení bezpečné jízdy řidičů. O výpis může zažádat na Magistrátu města-Odbor dopravu, na všech pobočkách Czech POINT, datovou schránkou. Tato žádost a pokyny jsou zaslány zákazníkovi v potvrzení o přijetí objednávky. Za správnost doložených a včas doručených dokumentů si zákazník ručí. Pokud nebude objednávka uhrazena a dokumenty zaslány ve stanového lhůtě objednávka se stornuje. Na vyžádání zákazníka je provozovatel v konkrétním případě schopen zabezpečit účastníkovi pro účely absolvování tréninku výpůjčku osobního motorového vozidla (netýká se účastníků odpočtu bodů) na základě dopředu dohodnutých finančních podmínek dle ceníku a/nebo v případě speciálních požadavků, na základě písemné dohody mezi provozovatelem a zákazníkem. Provozovatel si vymezuje možnost změny dle aktuální situace určit možnost zápůjčky vozidla – např. mimořádná hygienická opatření apod.

3. Odstoupení od smlouvy

Zákazník jako spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní. Tato lhůta počíná běžet ode dne uzavření smlouvy, přičemž smlouva se považuje za uzavřenou písemným potvrzením přijetí objednávky zákazníka provozovatelem. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručené do 14 dní ode dne přijetí objednávky, a to na adresu elektronické pošty objednavky@brno-circuit.com, případně na korespondenční adresu provozovatele. Součástí odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka musí být uvedení čísla objednávky, jméno a příjmení zákazníka a datum nákupu – viz příloha č. 1 „Formulář pro Odstoupení od smlouvy“. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení zákazníka od smlouvy vrátí provozovatel zákazníkovi všechny uhrazené peněžní prostředky, a to včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Peněžní prostředky budou zákazníkovi vráceny stejným způsobem, jakým byly přijaty, resp. při platbě kreditní/debetní kartou online budou peněžní prostředky vráceny bezhotovostním bankovním převodem zpět na účet zákazníka uvedený ve formuláři odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Provozovatel vrátí zákazníkovi přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud zákazník výslovně požádal provozovatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování plnění, je zákazník srozuměn s tím, že po poskytnutí plnění není oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupí-li zákazník od smlouvy a provozovatel na základě výslovné žádosti zákazníka začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí zákazník provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník projeví zájem od smlouvy odstoupit až v den tréninku, např. po absolvování první části, tj. teoretické části tréninku, nemá již nárok na vrácení poměrné části ceny tréninku, odpovídající ceně za praktickou část tréninku, přičemž tato část ceny tréninku propadá jako storno poplatek provozovateli.

4. Cena tréninku a způsob úhrady

Ceny uvedené v aktuálním ceníku (na webové stránce www.polygonbrno.cz) jsou platné pro tréninky v tréninkovém centru Automotodrom Brno, a. s., a jsou platné jako ceny za trénink pro jednoho účastníka. Cena tréninku zahrnuje cenu za absolvování teoretické části, praktického výcviku na kluzných plochách s použitím vlastního vozidla účastníka, služby instruktora, pronájem učebny a pronájem prostor centra. Cena tréninku nezahrnuje dopravu účastníka do místa konání tréninku (hradí si zákazník a/nebo účastník sám) a občerstvení, pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak. Cena tréninku zahrnuje DPH v zákonné výši.

Úhradu za trénink je možné vykonat na následující korunový bankovní účet:

1217620002/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s.,

IBAN: CZ70 2250 0000 0012 1762 0002, SWIFT (BIC): CTASCZ22

Jako variabilní symbol je třeba uvést číslo objednávky, které zákazník obdrží po přijetí závazné objednávky provozovatelem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Daňový doklad bude vystavený po přijetí úhrady ceny tréninku. Potvrzení o úhradě účastnického poplatku za trénink, e-ticket nebo dárkový poukaz předloží účastník instruktorovi před absolvováním tréninku v elektronické nebo papírové podobě.

5. Platnost dárkových poukazů

Pokud zákazník nebo účastník (tj. osoba, která má právo využít dárkový poukaz) nemůže využít dárkový poukaz do doby uplynutí jeho platnosti, může před uplynutím doby jeho platnosti písemně kontaktovat provozovatele a požádat ho o prodloužení dárkového poukazu, a to maximálně o 2 měsíce. Poplatek spojený s administrací prodloužení platnosti poukazu činí 500,- Kč. Po uhrazení částky způsobem uvedeným v článku 4 je platnost poukazu prodloužená o 2 měsíce oproti původnímu datu platnosti. Prodloužení platnosti dárkového poukazu je možné pouze jednou, nikoli opakovaně. Došlo-li během doby platnosti poukazu ke změně ceny objednaného tréninku a zákazník (účastník) chce prodloužit platnost poukazu, má provozovatel právo požadovat po zákazníkovi (účastníkovi) dorovnání ceny poukazu. Pokud zákazník (účastník) odpovídající částku neuhradí, nemůže být platnost dárkového poukazu prodloužena.

Na školu smyku – odpočet bodů není možné dárkový poukaz zakoupit.

6. Přihlašování a registrace na trénink

a) účastník, který je držitelem e-ticketu nebo dárkového poukazu s pevně daným termínem již nemusí znovu provádět rezervaci. Účastník dárkového poukazu bez termínu se může o přehledu aktuálních termínů a volných míst informovat na webové stránce www.polygonbrno.cz, kde se na trénink může i přihlásit a rezervovat si tak místo na konkrétní termín. K přihlášení na trénink je potřebné uvést číslo poukazu. Potvrzení rezervace bude zasláno na emailovou adresu zadanou účastníkem tréninku.

b) 3 dny před začátkem tréninku budou účastníkovi elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslány instrukce, obsahující konkrétní termín, časový harmonogram a místo konání tréninku. Tréninky se realizují v tréninkovém centru Automotodrom Brno, a. s. (Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice).

c) Přihlášený zákazník/účastník může být nahrazený před konáním tréninku jiným účastníkem pouze na základě výslovné dohody mezi zákazníkem a provozovatelem. O této změně musí informovat provozovatele na info@polygonbrno.cz nebo na zákaznické lince.

Bod c) se nevztahuje na účastníky školy smyku – odpočet bodů. Zde není možné měnit účastníka v souvislosti na zákonnou vazbu, která je pevně stanovena.

7. Změna rezervace termínu

Rezervaci tréninku je možné změnit nebo zrušit nejpozději 5 pracovních dní před konáním tréninku, a to telefonicky nebo e-mailem. V kratší lhůtě je možná změna nebo zrušení rezervace jen se storno poplatkem ve výši 50% z celkové ceny tréninku. Rezervace se považuje za změněnou či zrušenou okamžikem potvrzení změny/zrušení e-mailem ze strany provozovatele. Případy, kdy se nebude přihlášený zákazník/účastník moci zúčastnit tréninku z důvodů způsobených vyšší mocí budou provozovatelem vždy posuzovány individuálně s přihlédnutím ke specifikům daného případu a následně bude bez zbytečného odkladu řešení situace sděleno zákazníkovi. Pokud se účastník nedostaví na trénink bez předchozí omluvy, není tím dotčena jeho povinnost uhradit cenu za trénink v plném rozsahu.

8. Zrušení tréninku

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu tréninku nebo úplné zrušení tréninku (pro nedostatečný počet přihlášených účastníků, nebo z technických příčin), o čemž bude zákazníka/účastníka včas informovat a nabídne mu vhodný náhradní termín.

Případy, kdy v mezidobí mezi původním zrušeným a nově navrženým termínem tréninku skončí platnost poukazu zákazníka/účastníka na trénink, budou provozovatelem řešeny individuálně.

Pokud se v případě zrušení termínu tréninku z důvodů na straně provozovatele pro nedostatečný počet účastníků nedohodnou zákazník s provozovatelem na jiném náhradním termínu konání tréninku, je provozovatel povinen do 14 dnů od původního data konání tréninku vrátit zákazníkovi, který byl na trénink přihlášen, veškeré uhrazené peněžní prostředky.

9. Účast na tréninku – závazky účastníka

Účastník musí být plně svéprávný, zdravotně způsobilý k řízení vozidla a být držitelem platného řidičského oprávnění na řízení vozidla skupiny B. Pokud se tréninku účastní s vozidlem jiné skupiny, musí být držitelem platného řidičského oprávnění dané skupiny.

Účastník je povinen zabezpečit, aby vozidlo, s nímž se účastní tréninku, bylo v řádném technickém stavu, a aby k tomuto vozidlu bylo platně sjednáno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem takového vozidla (kopii takového pojištění je zákazník povinen na vyžádání provozovateli předložit); ustanovení této věty se nevztahuje na případ, kdy se účastník účastní tréninku ve vozidle vypůjčeném od provozovatele. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ani havarijní pojištění se nevztahuje na trénink.

Účastník je odpovědný za bezpečnost osob, které se po dobu tréninku nacházejí ve vozidle s ním. Účastník je povinen zabezpečit, aby všechny osoby ve vozidle měly řádně zapnuté bezpečnostní pásy a děti (resp. jiné osoby, při kterých je to dle příslušných předpisů potřebné) seděly v bezpečnostní dětské nebo jiné sedačce.

Účastník je po dobu tréninku povinen dodržovat organizační, technické a bezpečnostní pokyny instruktorů a řídit se jimi. V případě, že jsou v místě konání tréninku platná pravidla pro návštěvníky (např. návštěvní řád okruhu resp. tréninkového centra), je účastník povinen se s nimi seznámit a po dobu tréninku je dodržovat a řídit se jimi (návštěvní řád je uveden na www.polygonbrno.cz. V případě jakéhokoli rozporu mezi bezpečnostními pokyny instruktora a pravidly platnými v místě konání tréninku jsou pro účastníka závazné pokyny instruktora. V případě porušení výše uvedených pravidel je instruktor oprávněný vyloučit účastníka z tréninku, a to bez jakékoli náhrady.

Účastník se účastní tréninku na vlastní odpovědnost a nebezpečí; tím však není dotčena odpovědnost provozovatele v případě škody způsobené chybným pokynem instruktora.

Účastník je odpovědný za vzniklou škodu (včetně škody na vlastním vozidle účastníka), kterou způsobí zejména některým z těchto jednání:

(a) vlastním zaviněním
(b) nedodržováním pokynů instruktora nebo speciálních pravidel platných v místě konání tréninku,
(c) v důsledku nevhodného technického stavu svého vozidla, s nímž se účastní tréninku,
(d) porušením povinností vyplývajících ze všeobecně závazných právních předpisů (např. zákaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek před jízdou nebo po dobu jízdy).

10. Zvláštní ustanovení pro spotřebitelské smlouvy

Ustanovení tohoto článku 10 obchodních podmínek se vztahují na tzv. spotřebitelské smlouvy ve smyslu § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), tj. smlouvy uzavřené mezi zákazníkem jako spotřebitelem na straně jedné a provozovatelem jako podnikatelem při výkonu jeho podnikatelské činnosti na straně druhé, a to včetně smluv uzavíraných distančním způsobem anebo smluv uzavíraných mimo obchodní prostory podnikatele.

Pro tyto účely se za prostory provozovatele považují mj. i tréninková centra uvedená v čl. 6 těchto obchodních podmínek, stejně tak jako jakákoliv jiná tréninková centra a/nebo jiné prostory, v nichž provozovatel běžně provozuje svou podnikatelskou činnost.

V případě jakéhokoliv rozporu mezi tímto článkem 10 a ostatními ustanoveními těchto obchodních podmínek má vždy přednost ustanovení tohoto článku 10 obchodních podmínek.

Provozovatel tímto v dostatečném předstihu před uzavřením jakékoliv smlouvy oznamuje zákazníkům následující informace:

• provozovatelem, resp. poskytovatelem služby je společnost Automotodrom Brno, a. s., se sídlem Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice, Česká republika, IČO: 60728825, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1451;

• kontaktní údaje provozovatele jsou následující – telefon: +420 770 145 760, e- mail: info@polygonbrno.cz;

• adresa pro uplatňování reklamací a/nebo podání stížnosti či jiných podnětů zákazníka je shodná s adresou sídla provozovatele;

• celková cena za služby (trénink) a veškeré případné dodatečné poplatky a náklady na dodání jsou uvedeny v aktuálním ceníku provozovatele, uvedeném na webové stránce provozovatele;

• způsob platby a způsob dodání plnění jsou popsány výše v čl. 4 těchto obchodních podmínek;

• postup objednávky tréninků je uvedený v čl. 2 těchto obchodních podmínek;

• postup uplatňování a řešení reklamací, stížností a/nebo podnětů je definovaný v čl. 11 těchto obchodních podmínek;

• zákazník má ve smyslu §1829 OZ právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní ode dne uzavření smlouvy, a to za podmínek specifikovaných v čl. 3 těchto Obchodních podmínek;

• provozovatel odpovídá za vadné plnění, resp. vadné poskytování služeb ve smyslu § 1914 a násl.OZ

• nevyplývá-li z konkrétní smlouvy, resp. objednávky jinak, je smlouva/objednávka uzavřena na dobu určitou, a to zpravidla s platností do okamžiku skončení objednaného a uhrazeného tréninku, nikdy však dříve než bude provozovateli uhrazena celková cena za trénink;

• nevyplývá-li z konkrétní smlouvy, resp. objednávky jinak, zákazník hradí cenu za trénink před datem konání tréninku a to v souladu s těmito obchodními podmínkami;

• zákazník má v souladu s ustanovením § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb: (i) obrátit se na provozovatele s žádostí o nápravu, není-li spokojený s řešením reklamace a/nebo má-li za to, že provozovatel porušil jeho práva, a (ii) podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu příslušnému subjektu (v daném případě Česká obchodní inspekce), za předpokladu, že provozovatel na žádost dle bodu (i) reagoval zamítavě, a nebo na tuto nereagoval do 30 dní od jejího odeslání, přičemž tento návrh na zahájení alternativního řešení sporu je zákazník oprávněn podat způsobem a se splněním náležitostí dle § 20n SZ, a nebo prostřednictvím online platformy alternativního řešení sporů, která je dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

11. Reklamační řád

Provozovatel tímto v souladu s příslušnými ustanoveními OZ a SZ vydává tento reklamační řád. Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.

Za předpokladu, že provozovatelem poskytnutá služba nebude poskytnutá v kvalitě a/nebo rozsahu uvedeném ve smlouvě (a/nebo potvrzené objednávce), zákazník je oprávněn uplatnit u provozovatele reklamaci.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o důvodech jejího uplatnění, tak aby mohla být provozovatelem obratem sjednána náprava.

Reklamaci je možné uplatnit písemně korespondenčně na adrese sídla provozovatele a/nebo e-mailem na adrese info@polygonbrno.cz. Při uplatnění reklamace je potřeba uvést podrobně a pravdivě důvody jejího uplatnění (tj. jaké byly např. nedostatky poskytované služby) a kontaktní údaje zákazníka. Zákazník je povinen po uplatnění reklamace v souladu se zákonem poskytnout provozovateli součinnost potřebnou k řádnému vyřízení reklamace (tj. např. i poskytnutí dalších dodatečných informací a vysvětlení). V takovém případě běh reklamační lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících informací.

Provozovatel při uplatnění reklamace vydá zákazníkovi písemné potvrzení o přijetí této reklamace a/nebo reklamační protokol (je-li reklamace sepisována v sídle provozovatele).

Reklamační protokol/potvrzení o přijetí reklamace slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Zákazník je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je zákazníkem požadován.

Je-li reklamace uplatněná distančním způsobem (tj. prostřednictvím prostředků komunikace na dálku), vydá provozovatel potvrzení o uplatnění reklamace obratem, nejpozději společně s dokladem o řešení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace není třeba doručovat má-li zákazník možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Zákazníkovi musí být reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel a zákazník nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 OZ. Po uplynutí této lhůty se zákazníkovi přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Po vyřízení reklamace provozovatel informuje zákazníka buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.

Obdobným způsobem je zákazník oprávněn uplatňovat vůči provozovateli stížnosti a podněty. Provozovatel se zavazuje vyřídit stížnost či podnět zákazníka do 30 dní od jejího/jeho doručení.

12. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů účastníka a zákazníka, kteří jsou fyzickými a/nebo právnickými osobami, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník a účastník každý samostatně a výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení / obchodní firma, adresa bydliště /adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník uděluje svůj výslovný, svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí služeb /objednávky a pro následující účely:

a) Zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi;
b) Vystavení daňového dokladu – faktury;
c) Doručení objednaného poukazu a identifikace zákazníka před odevzdáním předem uhrazeného poukazu;
d) Doplnění identifikačních údajů zákazníka do prezenční listiny;
e) Potvrzení objednávky, platby za poukaz, dodání objednaného poukazu – telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty;
f) Evidence zákazníků pro účely vedení jejich uživatelských účtů na webové stránce www.polygonbrno.cz;
g) Evidence objednávek zákazníků pro řešení případných reklamací.;
h) Zasílání informačních elektronických zpráv, za předpokladu, že se zákazník z jejich odběru neodhlásí;
i) Statistické účely;

Zákazník má právo kdykoliv:

• být informován o zpracování svých osobních údajů;
• na přístup ke svým osobním údajům;
• na opravu svých osobních údajů (Opravu osobních údajů může zákazník realizovat vlastnoručně v položce „změna osobních údajů“, která se nachází na webové stránce provozovatele v pravém menu po přihlášení zákazníka);
• na výmaz – tj. „právo být zapomenut“;
• na omezení zpracování svých osobních údajů;
• vznést námitku, tj. právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
• nebýt předmětem automatizovaného zpracování osobních údajů.

Zákazník výslovně prohlašuje, že je starší 16 let. Prohlašuje, že jestliže mu je méně než 16 let, tak požádal svého zákonného zástupce (rodiče, opatrovníka) o souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zákonný zástupce tento souhlas udělil.

Účastník (jde-li o osobu odlišnou od zákazníka) uděluje svůj výslovný, svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí služeb /objednávky a pro následující účely:

a) Zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi;
b) Vystavení daňového dokladu – faktury;
c) Doručení objednaného poukazu a identifikace zákazníka před odevzdáním předem uhrazeného poukazu;
d) Doplnění identifikačních údajů zákazníka do prezenční listiny;
e) Potvrzení objednávky, platby za poukaz, dodání objednaného poukazu – telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty;
f) Evidence zákazníků pro účely vedení jejich uživatelských účtů na webové stránce www.polygonbrno.cz;
g) Evidence objednávek zákazníků pro řešení případných reklamací.;
h) Zasílání informačních elektronických zpráv, za předpokladu, že se zákazník z jejich odběru neodhlásí
j) Statistické účely;

Zpracováním osobních údajů zákazníka / účastníka může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě přímých dodavatelů provozovatele nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího písemného souhlasu zákazníka a/nebo účastníka předávány třetím osobám. Zákazník/účastník uděluje souhlas se zpracováním údajů společnosti SuperDRIVE Training CZ, s.r.o., se sídlem Ostrovačická 935/63, Žebětín, 641 00 Brno, Česká republika IČO: 06474136.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele.

Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Účastník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele.

Provozovatel získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění svých závazků ze smlouvy, které od něj zákazník objednáním poukazu, resp. tréninku očekává. Bez těchto údajů není možné zpracovat přijatou objednávku.

Zákazník a účastník každý samostatně výslovně souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím či službami provozovatele na elektronickou adresu zákazníka a/nebo účastníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu zákazníka a/nebo účastníka.

Účastník uděluje souhlas se zhotovením obrazového a zvukového záznamu z tréninku, kterého se účastní, a s jeho použitím na marketingové a evidenční účely, přičemž uvedené použití může zahrnovat i zveřejnění takového záznamu na webové stránce provozovatele nebo prostřednictvím jiného média.

Provozovatel neodpovídá za obsah jakýchkoliv zpráv, zasílaných elektronickou poštou a jejich zabezpečení.

Rozhodne-li se zákazník využít elektronickou formu komunikace se zprostředkovatele, včetně zasílání jakýchkoliv údajů a dokladů prostřednictvím této formy komunikace, činí tak zákazník na svou vlastní odpovědnost. Provozovatel dále neodpovídá za uchování dat na koncovém zařízení zákazníka. Provozovatel poskytuje příslušná data v běžném formátu, tj. formou e-mailu nebo prostřednictvím souborů .pdf, .doc(x), .xls(x), .jpg apod.). Zákazník je plně odpovědný za zabezpečení svého koncového zařízení proti náhodné ztrátě či poškození dat, a to včetně pravidelného zálohování dat.

Provozovatel v souladu s § 89, odst. 3. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, využívá na svých webových stránkách tzv. soubory cookies, které zpracovává. Soubory cookies na webových stránkách provozovatele využívají také prodejci třetích stran, včetně např. Google, a to k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek. Uživatel je oprávněn se z používání souborů cookies odhlásit (dle nápovědy ve zvoleném internetovém prohlížeči).

13. Mlčenlivost

Smluvní strany se zavazují, že ohledně všech důvěrných informací a dokumentů, např. ohledně podmínek, strategií, informací o společnosti a jejích cílech nebo o osobních údajích, o nichž se dozvěděly před, během a po poskytnutí služeb provozovatelem, zachovají po dobu neurčitou mlčenlivost. To platí pro všechny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jež lze jednoznačně identifikovat jako podnikové a obchodní tajemství. Výjimku z povinnosti mlčenlivosti tvoří informace, které jsou v okamžiku poskytnutí některou ze stran již druhé smluvní straně známy, jsou veřejné nebo byly třetími osobami právoplatně získány a dále informace, které byly úřadům a orgánům státní moci sděleny na základě příslušných ustanovení zákona.

14. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje v souladu s příslušnými ustanoveními OZ právo na změnu a doplnění těchto obchodních podmínek, přičemž v takovém případě vždy o změnách bezodkladně informuje na své webové stránce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž aktuální znění obchodních podmínek je vždy umístěno na webových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Dnem zveřejnění nového znění obchodních podmínek na webové stránce pozbývající předchozí znění obchodních podmínek platnost a účinnost, není-li výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel je zároveň povinen všechna znění obchodních podmínek dříve platných archivovat.

Práva a povinnosti výslovně neupravené ve smlouvě a/nebo objednávce či v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak OZ a SZ.

Provozovatel a zákazník a účastník (jde-li o osobu odlišnou od zákazníka) tímto sjednávají, že pro případné soudní spory je místně příslušný obecný soud provozovatele, a to i v případě sporů, ve kterých provozovatel vystupuje jako žalobce.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce, u které je možno podávat příslušné podněty k šetření.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 27.11.2018.

Příloha č. 1 Odstoupení od smlouvy.pdf

Milí zákazníci, dovolujeme si vás upozornit, že v současné době je vzhledem k vysoké obsazenosti kurzů nutné rezervovat si termín školy smyku na 2 až 3 měsíce dopředu. Toto platí jak v případě nových objednávek, tak při uplatňování dárkových poukazů. Děkujeme za pochopení.
Hello. Add your message here.